Lead Property е уеб-базирана система, чрез която се дава възможност на всички потребители да избират сред посочени в платформата брокерски услуги (наем, продажба, покупка) в сферата на недвижимите имоти, като изпращат своите запитвания за търсената от тях услуга.
Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Дружеството на Потребителя, включват услуги, предварително определени от Дружеството като предоставяни.

„Потребител” по смисъла на настоящите Общи условия е дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице, което използва предоставяните от уеб-базираната система услуги.

„Мениджър-запитвания” e лице, което приема и обработва електронните форми за запитване и организира предоставянето на заявените услуги до потребителите.

„Сайт/платформа” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна leadproperty.bg.

„Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на продукти и услуги, по поща, телефон или друг директен начин.

„Партньор“ е всяко лице, с което ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Lead Property, се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на потребителите, изпратили запитване допълнителна информация за предоставяни от него услуги.

За използването на настоящата уеб-базирана система не се изисква предварителна регистрация от страна на потребителите. Установен е режим на свободен достъп до платформата.

Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията между Дружеството като собственик на платформата Lead Property и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител“), което ползва интернет страницата на платформата Lead Property и услугите, предоставяни чрез нея.

Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата leadproperty.bg и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта.

Достъпът до интернет платформата Lead Property е свободен, т.е. не е необходимо да се извършва предварителна регистрация от страна на Потребителя.

За да използва предоставяните от Lead Property услуги, Потребителят директно изпраща своeто запитване с избраната услуга, като попълва електронния формуляр за запитване.

С изпращането на запитването, Потребителят приема Общите условия, Политиката за защита на личните данни и изразява своето съгласие да получава имейли, бюлетини и информация за актуализации, във връзка с предоставяните услуги от Lead Property.

Чрез отбелязване в полето "Съгласявам се с Общите условия и Политика за лични данни и давам съгласието си данните ми да бъдат обработвани" и натискане на виртуалния бутон "Изпрати", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

С това изявление Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, Политика за лични данни, дал е изричното си съгласие неговите данни да бъдат обработвани, приема и се задължава да ги спазва.

Така направеното електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Lead Property, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.

С влизането в интернет платформата, Потребителят има възможност да се запознае с каталог от услуги, предлагани от Lead Property. Потребителят попълва падащите менюта с характеристики на услугата и натиска виртуалния бутон "Търси". Съобразно попълнените от Потребителя данни, уеб-базираната система генерира услугите, отговарящи на посочените от Потребителя критерии.

Потребителят получава достъп до профила на услугата съобразно задените от него критерии, където се съдържа описание и цена за наем или продажба на съотвтения недвижим имот.

С посочването на email адрес за кореспонденция, Потребителят дава съгласието си бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления и жалби) между него и Lead Property да се осъществява по електронен път на посочения от него email адрес.

Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на подаване на запитване, са верни, пълни и точни и при промяна на последните се задължава своевременно да информира писмено на посочения на платформата email адрес за тяхната актуализация.

В случай на предоставяне на неверни данни, Lead Property има право да откаже, прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на продкутите и услугите на Потребителя.

Lead Property предоставя възможност на своите потребители да ползват възмездно за предварително определен период от време избраната от тях брокерска услуга.

Платформата Lead Property предоставя следните услуги: брокерски услуги при наем, продажба и закупуване на недвижим имот.
Потребителите имат възможност да избират между услугите. Изборът на Потребителя не обвързва Дружеството, собственик на платформата да предостави услугата, в случай че е налице обектвна невъзможност да бъде предоставен.

Lead Property предоставя възможност на Потребителите, подали запитване чрез попълването на електронната форма за запитване да ползват избраната от тях услуга, при предварително уговорени време и условия за ползване и срещу заплащане на уговореното възнаграждение на Lead Property.

Мениджър-запитвания обработва запитванията и организира предоставянето на съответната услуга до Потребителя, едва когато са конкретизирани всички параметри по нейното предоставяне.

Цялата комуникация във връзка с предоставянето на продукта се осъществява между Потребителя и „Мениджър-запитване” по имейл адрес или телефон. Всеки от тях се задължава незабавно да уведоми другата страна за всякакви пормени във връзка с предоставянето на услугата.

Потребителят има право да получи съответната услуга, след като заплати част от сумата за нейното ползване, съобразно уговорения период от време. В случай че Потребителят не заплати, той няма право да ползва услугата.

При обективна невъзможност исканата от Потребителя услуга да му бъде предоставена или да му бъде предоставена при зададените от него условия (време, цена, място), „Мениджър-запитвания”, и Lead Property не носят отговорност за това.

Общите условия за използване на платформата Lead Property сами по себе си представляват договор, който всеки Потребител сключва с ДРУЖЕСТВОТО, в качеството му на собственик на Lead Property.

С влизането в платформата Lead Property чрез уебсайта leadproperty.bg, Потребителят декларира, че желае да ползва услугите на платформата, че е запознат с настоящите Общи условия, че дава изричното си информирано съгласие да получава заявените от него услуги и се задължава да ги спазва при използването на Lead Property, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на тази платформа.

Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции и други.

Lead Property запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжна изрично да уведомява Потребителя.

Всички промени в Общите условия, които Lead Property прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на Lead Property.

Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на email адрес: office@leadproperty.bg, се счита, че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват.

Lead Property може да промени или прекрати всеки аспект, продукт, услуга или характеристика на платформата Lead Property /сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.

Lead Property не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на Lead Property.

На сайта на платформата може да присъстват и продукти и услуги, предлагани от партньори на Lead Property.

Lead Property не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между Потребителите и трети страни - партньори на Lead Property.

Lead Property има правото да поставя на всяка от страниците на сайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за продукти и услуги, предлагани от Lead Property или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Lead Property.

Lead Property не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или за услуги, или за продукти и услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Lead Property.

Lead Property събира и използва информацията за целите на директния маркетинг. За статистически цели, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликванията и други действия на Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.

Всеки Потребител има право да използва услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Lead Property и нейния собственик.

Използването на информация или всякакъв друг вид съдържание от платформата Lead Property за търговски цели e забранено, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта освен ако изрично не е договорено писмено съгласие от Lead Property.

Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етика и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Lead Property има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на Потребител, който не спазва горните изисквания.

Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на сайта са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Lead Property или неговите партньори и клиенти.

При използването на услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Lead Property, на други потребители или на съответно указаните лица.

Надлежно попълнената и изпратена електронна форма за запитване на Потребителя задължава Lead Property да предприеме необходимите действия по предоставянето услугите, обект на настоящите Общи условия, а именно да обработи подадената електронна форма за запитване и да достави информация на Потребителя за услугите, които търси. Всички тези действия се осъществяват от Мениджър-ззапитвания.

Lead Property се задължава да възстанови всяка парична сума, платена от Потребителя за предоставянето на услуга, която не е предоставен по вина на Lead Property.

Потребителят се задължава да уведоми на email адрес office@leadproperty.bg Lead Property в 7-дневен срок от деня, в който е следвало да получи услугата, предлагана чрез платформата.

След установяване на непредоставянето на предварително заплатена услуга Lead Property възстановява сумата в 14-дневен срок от подаване на писменото съобщение.

Lead Property прави всичко възможно, за да поддържа платформата в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Lead Property не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. Lead Property не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения и/или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

В случай че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Lead Property върху съдържащите се в уеб-базираната система Lead Property обекти на интелектуална собственост, Дружеството има правото да възпрепятства достъпа му до платформата.

Ако Потребителят ползва Lead Property за разпространение на търговска или друга информация с търговска цел без изричното разрешение на Lead Property, то Дружеството има правото да възпрепятства достъпа на Потребителя до платформата.

Ако Потребителят ползва Lead Property за разпространение на неразрешена от закона информация, Дружеството има правото да възпрепятства достъпа на Потребителя до платформата.

Lead Property има право да инсталира върху компютрите на Потребителите, ползващи платформата, кукита (cookies). Последните представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителите, ползващи платформата, и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицира пред системата на Lead Property.

Дружеството си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез Lead Property, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в Lead Property.

Lead Property има право на парично възнаграждение за предоставените чрез платформата услуги на Потребителите.

Потребителят има право да му бъдат предоставени услугите, за които е изпратил запитване чрез надлежно попълнена електронна форма за запитване, при спазване на условията и изискванията за достъп и настоящите Общи условия, определени от Дружеството.

След изпращане на електронна форма за запитване, Потребителят няма възможност да коригира предоставените данни, но е задължен писмено на посочения на платформата email адрес да информира за всяка промяна в предоставените от негова страна данни.

Потребителят осигурява за своя сметка необходимото му компютърно оборудване и достъпа до Интернет за ползването на предоставяните от Lead Property услуги. Lead Property не носи отговорност за техническите параметри на компютърното оборудване и качеството на предоставения за сметка на Потребителя достъп до Интернет.

Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството услуги:

- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави;

- да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

-  да не зарежда, съхранява на сървъра на Lead Property, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали, противоречащи на българското или приложимото чуждо законодателство, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, които имат рекламна цел, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото, и всякакви други материали и ресурси, нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

- да уведомява незабавно Lead Property за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

-  да не се намесва в правилното действие на системата;

При неспазване на изискванията на настоящите Общи условия, Lead Property има право незабавно и без предварително предупреждение да ограничи достъпа на Потребителя до интернет платформата, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя.

В тези случаи Lead Property има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Ако Потребителят наруши горепосочените условия, Потребителят носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.

Потребителят се съгласява да заплаща предварително фиксирано възнаграждение, което се уговаря индивидуално за всеки съобразно ползваната от него услуга периода на ползване.

Потребителят е длъжен да обезщети Lead Property и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка със Lead Property и материали, които

Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Lead Property услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на Lead Property и услугите, или във връзка с други нарушения на задълженията от настоящите Общи условия.

Lead Property не отговаря пред Потребителя за:

-  загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услугите на Lead Property от негова страна;

- неспособност на Потребителя да ползва услугите;

- претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите.

Lead Property полага грижи информацията в Lead Property да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Lead Property няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя.

С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Lead Property не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди, освен ако са причинени от Lead Property умишлено или при груба небрежност.  Lead Property не отговаря за информацията, съдържащата се в платформата Lead Property и за дейността на Потребителя.

Lead Property не носи отговорност при невъзможност за предоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Lead Property, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

Lead Property не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Lead Property.

Отношенията между страните се прекратяват след изтичане на срока за ползване на предоставяната услуга от Потребителя.

Отношенията между страните се прекратяват и при следните обстоятелства:

-  преустановяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Lead Property, или прекратяване поддържането на Lead Property;

- едностранно от ДРУЖЕСТВОТО с преустановяване на достъпа до платформата на Потребител, изцяло по преценка на ДРУЖЕСТВОТО;

- взаимно съгласие на страните за прекратяването;

- други предвидени в настоящите Общи условия случаи;

- други предвидени в закона случаи;

Всеки потенциален спор между ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Lead Property, и Потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Други разпоредби

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща office@leadproperty.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата Lead Property, използвате или да сте страна в обусловени от нея правоотношения.

“Р-ОФИС” ЕООД, ЕИК 201418289,
собственик на платформата Lead Property

МОЛ: Юлиян Тодоров
тел: 359 888 496 025

“Р-ОФИС” ЕООД обработва лични данни
по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679

“Р-ОФИС” ЕООД си запазва правото да прави промени и актуализации в настоящите условия за поверителност.

Настоящите общи условия за ползване на предоставяните услуги на потребителите на уеб-базираната система Lead Property,
собственост на “Р-ОФИС” ЕООД, ЕИК 201418289,
наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, уреждат отношенията между Дружеството и всеки един от потребителите
на уеб-базирана система Lead Property.

Уеб базираната система Lead Property се използва изключително на основата на тези Общи условия и изключително за търговски цели.

Различни условия не са приложими, дори ако Дружеството не възразява изрично срещу валидността им.

*Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата Lead Property, използвате или да сте страна в обусловени от нея правоотношения.